Yönetmelik

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
BÖLÜM I
KURULUŞ, AMAÇ, TANIMLAR VE GÖREVLER


Madde 1- Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na bağlı olarak “Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Görüntü Analiz Laboratuarı” kurulmuştur.
Madde 2- Bu yönergenin amacı, üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacıların yararlanabilecekleri SEM laboratuarının çalışma ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.
Madde 3 - Bu yönergede geçen:
a) Birim, Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) laboratuarını,
b) Koordinatör, Bu birimin sorumlu yetkilisini,
c) Dekanlık, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nı, ifade eder.
Madde 4- Birim, Madde 2’de belirtilen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
a) Ulusal, uluslararası bilimsel araştırma projeleri ve lisansüstü tez çalışmaları ile ilgili SEM analizlerine yardımcı olmak,
b) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, kongreler düzenlemek,
c) Birimin çalışma alanına giren konularda bilirkişilik yapmak ve rapor vermek.


                                                                                           BÖLÜM II
                                                                             YÖNETİM VE KOORDİNASYON


Madde 5- Birimin yönetim kadrosu, birim koordinatörü ve en fazla iki yardımcısından oluşur. Koordinatör, birimin verimli çalışmasını organize eder ve Dekan tarafından kadrolu ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından atanır. Koordinatör yardımcıları, koordinatörün önerisi ile Dekan tarafından atanır. Koordinatör ve yardımcılarının görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan koordinatör ve/veya yardımcıları tekrar atanabilir.
Madde 6- Birim koordinatörünün görevleri;
a) Amaçları doğrultusunda birimin yıllık çalışma plan ve programını hazırlamak ve Dekanlığa onay için sunmak,
b) Birimin çalışma programının Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra çalışma programını uygulamak, birimin ihtiyaçlarını belirlemek, öneriler hazırlamak,
c) Birimin her düzeydeki teknik ve idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak,
d) Birim ile ilgili araştırma ve eğitim faaliyetlerini Dekanlığa sunmak ve uygulamaya koymak,
e) Birim koordinatörü tarafından hazırlanan yıllık bakım sözleşmesi, sarf malzemesi ve diğer ihtiyaçları tespit etmek ve Dekanlığa sunmak,
f) Dekanlığa, birimin çalışmaları ile ilgili yıllık rapor vermektir.


                                                                                    BÖLÜM III
                                                                         BİRİMİN İŞLEYİŞ ESASLARI


                                                                           ANALİZ BAŞVURULARI

Madde 7-
a) Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kuruluş, talep yazısı/analiz talep formu (Ek 1) ile Birim koordinatörlüğüne başvurmalıdır. Talep yazısı/analiz talep formunda talep eden kişi/kuruluşun tüm bağlantı bilgileri (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı ve varsa e-posta adresi) verilmelidir.
b) Analiz için numuneler, Birimin tanımladığı miktarda ve ambalaj şekli içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler içeren bir etiket olmalıdır (numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numune alma tarihi gibi). Numunelerin miktarı ve ambalajları insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek biçimde olmalıdır.
c) Listede belirtilmeyen test/analiz/ölçüm isteklerinde, uygunluk durumunda talep sahibine teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi durumunda analiz işlemleri başlatılır.
d) Başvuru dilekçesinde ürünlerle ilgili marka belirtilmemelidir. Ürünler kodlanarak getirilmelidir.

                                                                HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

Madde 8-
a) Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı banka hesabına doğrudan banka aracılığı ile ya da Mühendislik Fakültesi Bölümleri’nde bulunan mutemetler aracılığı ile yatırılarak ‘SEM Analizi’ yazılı dekontun bir kopyası Birime elden veya faks ile ulaştırılmalıdır.
b) Özel durumlarda hizmet bedelleri ve indirim oranları Birim Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


                                                               ANALİZLERİN YAPILMASI VE RAPORLANMASI


Madde 9-
a) Test ve analiz sonuçları ürün için bir “kalite sertifikası” niteliği taşımamaktadır.
b) Ödeme belgeleri Birime ulaşmayan numunelerin analizi yapılmaz.
c) Sağlığı tehdit eder düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler hakkında laboratuara ayrıca ayrıntılı bilgi verilmesi yasal zorunluluktur.
d) Başvuru talebinde istenen test ve analizler için sadece bir nüsha rapor düzenlenir. Birden fazla numunelerde her numune için ayrı rapor isteniyorsa, talep yazısında/analiz talep formunda bu istek açıkça belirtilmelidir.
e) Analiz raporu ve fatura(lar), Analiz Talep Formu’nda belirtilen kişiye / kuruluşa teslim edilir.
f) Birime analiz yaptıran kuruluşlar, analiz sonuçlarının, reklamlarda GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ’nin adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını, aksi halde GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ tarafından maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla yargı yoluna başvurulacağını kabul eden bir beyanname vermelidir.


                                                                                     BÖLÜM IV
                                                                                 MALİ KONULAR


Birimin Gelirleri

Madde 11- Birimin bağımsız bir muhasebesi yoktur. Tüm gelir ve giderler Dekanlık Genel Bütçe veya Merkez Döner Sermaye İşletmesi üzerinden gerçekleştirilir.
a) Dekanlık bütçesi ile verilecek ödenekler,
b) Benzeri araştırma ve uygulama biriminden, şahıslardan, diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan yardımlar ve her türlü bağışlar,
c) Eğitim, öğretim, kurs faaliyetleriyle ilgili hizmetlerden alınan ücretler,
d) Projelere yönelik yapılan işlerden elde edilen gelirler.


Birimin Giderleri

Madde 12- Birimin Giderleri;
a) Aletlerin periyodik bakım, servis giderleri,
b) Eğitim ve öğretim faaliyetleri,
c) Sarf malzeme giderleri,
d) Birim yönetimi kararları gereğince yapılacak diğer giderlerdir.
Madde 13- Birimin, mali nitelikli iş ve faaliyetlerinin yürütülmesinde Merkezi Döner Sermaye İşletmesi ve Genel Bütçe kuralları geçerlidir.
Madde 14- Birimin teknik hizmetleri Dekanlık tarafından görevlendirilen elemanlarca yürütülür.
Madde 15- Bu yönergede yer almayan hususlarda genel hükümler uygulanır.

                                                                                BÖLÜM V
                                                                     YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 16- Bu yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiğinde yürürlüğe girer.
Madde 17- Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür.